close
چت روم
دانلود دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان -- صوتی
loading...

پلیســـــی اســــتایـر | جدیدترین ها

بسم الله الرحمن الرحیمدعای روز اولخدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرارده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خوابغافلان « از یاد تو » هوشیار وبیدار ساز وهم در این روز جرم و گناهم راببخش ای خدای عالمیان واز زشتیهایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران .دعای روز دومخدایا مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم وغضبت دورساز وبرای قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانانعالم .دعای روز سومخدایا در این روز مرا هوش و بیداری…

آخرين ارسال هاي انجمن

دانلود دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان -- صوتی

بسم الله الرحمن الرحیم

دعای روز اول

خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرارده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خوابغافلان « از یاد تو » هوشیار وبیدار ساز وهم در این روز جرم و گناهم راببخش ای خدای عالمیان واز زشتیهایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران .

دعای روز دوم

خدایا مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم وغضبت دورساز وبرای قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانانعالم .

دعای روز سوم

خدایا در این روز مرا هوش و بیداری در کار اطاعتت نصیب فرما واز سفاهتوجهالت وکارهای باطل دور گردان واز هر چیزی واز هر چیزی که در این روزنازل می فرمایی مرا نصیب بخش به حق جود وکرمت ای بخشنده ترین بخشندگان .

دعای روز چهارم

خدایا مرا در این روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش وحلاوت وشیرینیذکرت را بمن بچشان وبرای ادای شکر خود به کرمت مهیا ساز و در این روز بهحفظ و پرده پوشی ات مرا از گناه محفوظ دار ای بصیرترین بینایان عالم .

دعای روز پنجم

خدایا مرا در این روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بندگانصالح مطیع خود مقرر فرما و هم در این روز مرا از دوستان مقرب درگاه خودقرار ده ، به حق لطف و رأفتت ای مهربانترین مهربانان عالم .

دعای روز ششم

خدایا مرا در این روز  به واسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز وبه ضربتازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ، به حق احسانونعمتهای بیشمار تو به خلق ای منتهای آرزوی مشتاقان .

دعای روز هفتم

خدایا مرا در این روز به روزه و اقامه نماز یاری کن و از لغزشها وگناهان دور ساز وذکر دائم که تمام روز به یاد تو باشم نصیبم فرما ، به حقتوفیق بخشی خود ای رهنمای گمراهان عالم .

دعای روز هشتم

خداوندا در این روز مرا ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشاء وانتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما ، به حق انعامت ای پناهآرزومندان عالم .

دعای روز نهم

ای خدا مرا نصیبی کامل از رحمت واسطه خود عطا فرما و به ادله و براهینروشن خود هدایت فرما و پیشانی مرا بگیر و به سوی رضا وخشنودی که جامع هرنعمت است سوق ده ، به حق دوستی ومحبتت ای آرزوی مشتاقان .

دعای روز دهم

خداوندا مرا در این روز از آنان که در تمام امور بر تو توکل کنند ونزدتو فوز وسعادت یابند واز مقربان درگاه تو باشند قرار ده ، به حق احسانت ایمنتهای آرزوی طالبان .

دعای روز یازدهم

خداوندا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من وفسق ومعاصی را ناپسندمن قرار ده ودر این روز خشم وآتش قهرت را به من حرام گردان به یاری خود ایفریاد رس فریاد رسان .

دعای روز دوازدهم

خدایا در این روز مرا به زیور ستر وعفت نفس بیارای وبه جامه قناعتوکفاف بپوشان وبه کار عدل وانصاف بدار واز هر چه ترسانم مرا ایمن ساز بهنگهبانی خود ای نگهدار وعصمت بخش خدا ترسان عالم .

دعای روز سیزدهم

خدایا در این روز مرا از پلیدی وکثافات هوای نفس وگناهان پاک ساز وبرحوادث خیر وشر وقضا ، قدرت صبر وتحمل عطا کن وبر تقوی وپرهیزگاری ومصاحبتنیکوکاران عالم موفق دار ، به یاری خود ای مایه شادی واطمینان خاطرمسکینان .

دعای روز چهاردهم

خدایا در این روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مفرما وعذر خبط وخطایم بپذیرومرا هدف تیرهای وآفتهای عالم قرارر مده به حق عزت وجلالت اب عزت بخش اهلاسلام .

دعای روز پانزدهم

خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع وخاضع نصیب من گردان و شرح صدرمردان فروتن خدا ترس را به من عطا فرما ، به حق امام بخشی خود ای ایمنیدلهای ترسان .

دعای روز شانزدهم

خدایا در این روز مرا به موافقت ” اعمال وافکار” نیکان عالم موفق بدارواز رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در این بهشت دارالقرار به رحمتتمنزل ده , به حقّ الهّیت ومعبودیت ای خدای عالمیان.

دعای روز هفدهم

ای خدا مرا در ای روز به اعمال صالحه راهنمایی کن وحاجتها و آرزوهایمرا بر آورده ساز ای کسی که نیازمند به شرح وسئوال بندگان نیستی, ای خداییکه ناگفته به حاجات وبه سرائر خلق آگاهی بر محمد و آل اطهار او درود فرست.

دعای روز هیجدهم

خداوندا مرا در این روز برای برکات سحرها بیدار ومتنبه ساز ودلم را بهروشنی انوار سحر منوّر گردان و تمام اعضاء وجوارهم را برای آثار وبرکاتاین روز مسخّر فرما به حق نور جمال خود ای روشنی بخش دلها عارفان .

دعای روز نوزدهم

خدایا در این روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان وراهم را به سویخیراتش سهل وآسان ساز واز حسنات مقبول آن مرا محروم مسازای راهنمای به سویدین حق وحقیقت آشکار.

دعای روز بیستم

خداوندا در این روز درهای بهشتها را به روی من بگشا ودرهای آتش دوزخ راببند مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما ، ای فروز آورنده وقار وسکینه بردلهای اهل ایمان.

دعای روز بیست ویکم

خداوندا در این روز مرا به سوی رضا وخشنودی خود راهنمایی کن وشیطان رابر من مسلط مگردان وبهشت را منزل ومقامم قرار ده, ای برآورنده حاجات معرفتومشتاقان حق وحقیقت.

دعای روز بیست ودوم

خداوندا در این روز درهای فضل وکرمت را به روی من بگشا و برمن برکاتترا نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنودیت موفقم بدار ودر وسط بهشتهایت مرامسکن ده, ای پذیرنده دعالی پریشانان.

دعای روز بیست وسوم

خدایا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب پاک ساز ودلمرا در آزمایش رتبه دلهای اهل تقوی بخش, ای پذیرنده عذر لغزشهای گناهکاران.

دعای روز بیست وچهارم

خدایا در این روز از تو درخواست می کنم آنچه را که رضای تو در اوست,وبه تو پناه می برم از آنچه تو را پسند است, و از تو توفیق می خواهم کهدراین روز به فرمان تو باشم وهیچ نافرمانی نکنم, ای عطا بخش سئوال کنندگان.

دعای روز بیست وپنجم

خداوندا مرا در این روز محب دوستانت ودشمن دشمنانت قرار ده ودر راه روشبه طریقه وسنت خاتم پیعمبرانت بدار ای عصمت بخش دلهای پیعمبران.

دعای روز بیست وششم

ای خدا در این روز سعیم را در راه طاعتت بپذیر وجزای خیر عطا فرماوگناهم را در این روز ببخش و عملم را مقبول وعیبم را مستور گردان, ایبهترین شنوای صدای خلق.

دعای روز بیست وهفتم

خداوندا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من گردان وتمام اموروکارهای مشکل را آسان کن وعذرهایم را بپذیر ورز وگناهم را محو ونابود سازای روف ومهربان در حق صالحان.

دعای روز بیست وهشتم

ای خدا دراین روز به اعمال نافله ومستحبات مرا بهره وافرا عطا فرما وبهحاضر و آماده ساختن مسائل درحقم کرم فرما و وسیله مرابین وسایل واسباب بهسوی حضرتت نزدیک ساز ای خدایی که سماجت والحاح بندگان ترا (از کار لطفوبخشش) باز نخواهد داشت.

دعای روز بیست ونهم

خدایا در این روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان وهم توقیق وحفظ ازگناهان روزی فرما ودلم را از تاریکیهای مشکوک واوهام پاک دار ای مهربان بربندگان مومنت .

دعای روز سی ام

خداوندا در  این روز روزه مرا با جزای خیر ومقبول حضرتت آن گونه قرارده که مورد پسند خود ورسولت واقع گردد وفروع آن را به واسطه اصول آن کهایمان وتوجه به توست محکم اساس گردان به حق سید ما محمد وآل اطهارش وستایشخدای را که پروردگار عالمیان است.

ADMIN بازديد : 199 دوشنبه 2 مرداد 1391 زمان : 15:04: نظرات ()
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبليغات
  • فروشگاه اينترنتی
  • لارجر باکس
  • مکمل بدنسازی
  • آرشيو
  • 1391
  • 1390